Accessibility Tools

Regulamin XIX Międzynarodowego Kongresu MBA UEK

Regulamin XIX Międzynarodowego Kongresu MBA UEK

I.         Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 • Uczestnik – osoba fizyczna lub firma, która wypełniła formularz rekrutacyjny i stosownie wniosła opłatę rekrutacyjną,
 • Opłata rejestracyjna – obowiązkowa opłata pobierana od uczestnika Kongresu w zależności od wybranego pakietu,
 • Gala Dinner – uroczysta kolacja połączona z aukcją charytatywną
 • MBA Golf Event – piknik rodzinny na polu golfowym
 • Visits & Meetings – wizyty studyjne

§ 2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu pt. XIX Międzynarodowy Kongres MBA, (dalej: ”Kongres”), które odbędzie się w dniach 19-21 maja 2023 r. 
 2. Organizatorami Kongresu są: 

1) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków

NIP: 675 000 63 46 REGON: 000001519

e-mail: kongresmba@uek.krakow.pl

tel. 12 293 74 11

oraz

2) Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków

NIP: 676 228 17 10

REGON: 356891865 KRS: 0000216824

e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

tel. 12 293 74 11

 • Biuro Organizacyjne Kongresu ma siedzibę na terenie Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, pawilon G (KSB), 31-510, Kraków, e-mail: kongresmba@uek.krakow.pl tel. 12 293 74 11
 • Kongres jest organizowany we wskazanych miejscach:
 • na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, Kraków,
 • na terenie Hotelu Hilton Garden Inn Konopnicka Krakow, w którym odbywa się Gala Dinner,
 • na terenie przedsiębiorstw/instytucji goszczących uczestników podczas wizyt studyjnych,
 • na terenie Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie (adres: Podłęże, Ochmanów 124, 32-003), k. Wieliczki.
 • Przepisy niniejszego  Regulaminu  stanowią  integralną  część  zgłoszenia  udziału  w  Kongresie. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 • Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  prelegentów,  do  dnia  rozpoczęcia  Kongresu włącznie, z przyczyn od niego niezależnych. Z tego tytułu uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia

II.       Zasady uczestnictwa w Kongresie

§ 3

 1. Uczestnictwo w Kongresie jest odpłatne. 
 2. Opłata rejestracyjna pobierana od Uczestników została szczegółowo określono w § 4. Studenci studiów MBA KSB UEK, prelegenci, goście honorowi Kongresu, dyrektorzy programów MBA KSB UEK są zwolnieni z obowiązku uiszczania opłaty rejestracyjnej.
 3. Warunkiem rejestracji Uczestnika Kongresu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, zgodnie z punktem poniżej.
  1. Organizator przeprowadza rejestrację Uczestników Kongresu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej www.kongresmba.uek.krakow.pl („strona internetowa Kongresu”). W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane  (informacje z „*” są obowiązkowe):
   1. imię*,
   1. nazwisko*,
   1. nazwa firmy
   1. państwo*,
   1. ulica i nr*,
   1. nr mieszkania,
   1. kod pocztowy*,
   1. miasto*,
   1. nr telefonu*,
   1. adres e-mail*,
   1. informacje dodatkowe (do wpisania nr NIP – jeśli ma zostać wystawiona faktura)
 4. Rejestracja Uczestnika Kongresu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wskazanego na stronie internetowej. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich modyfikacji (sprostowania), a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie powinna być zgłoszona wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: kongresmba@uek.krakow.pl  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie, po dokonaniu wpłaty za udział w Kongresie, organizator zastrzega sobie prawo pobrania od uczestnika: 
  1. 20% opłaty rejestracyjnej – w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 31.03.2023 r.
  1. 40% opłaty rejestracyjnej – w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 14.04.2023 r. 
  1. 80% opłaty rejestracyjnej – w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 08.05.2022 r. 
 7. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez Organizatorów na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail.
 8. Oficjalne zakończenie rejestracji następuje dnia 9 maja 2022 r. Po tym terminie zgłoszenie udziału w Kongresie jest możliwe jedynie za pośrednictwem e-maila. Osoby zainteresowane powinny wysłać zapytanie o możliwość udziału w Kongresie na adres: kongresmba@uek.krakow.pl. Organizator potwierdzi możliwość wzięcia udziału w Kongresie na adres e-mailowy zainteresowanego. 

III. Wysokość opłat

§ 4

 1. Wysokość opłaty rejestracyjnej uzależniona jest od wyboru pakietu. Każdy pakiet zawiera określone usługi.
 2. W przypadku wyboru pakietu „KUE KSB MBA Program Student” (dostępny JEDYNIE dla studentów programów MBA KSB UEK)
  1. za 0 zł – uczestnik ma dostęp do następujących wydarzeń:
   1. udział w panelach dyskusyjnych
   1. udział w round-tables
   1. udział w warsztatach biznesowych
  1. Dodatkowo płatne: Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną (250 zł), udział w Turnieju KSB UEK Golf Cup (single ticket – 100 zł; family ticket – 150 zł), wizyty studyjne (zgodnie z cennikiem na stronie internetowej).
 3. W przypadku wyboru pakietu „KUE KSB MBA Program Graduate” (dostępny JEDYNIE dla absolwentów programów MBA KSB UEK)
  1. za 150 zł – uczestnik ma dostęp do następujących wydarzeń:
   1. udział w panelach dyskusyjnych
   1. udział w round-tables
   1. udział w warsztatach biznesowych
  1. Dodatkowo płatne: Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną (250 zł), udział w Turnieju KSB UEK Golf Cup (single ticket – 100 zł; family ticket – 150 zł), wizyty studyjne (zgodnie z cennikiem na stronie internetowej).
 4. W przypadku wyboru pakietu „MBA Study Program Graduate” (dostępny dla absolwentów programów MBA w Polsce)
  1. za 500  zł – uczestnik ma dostęp do następujących wydarzeń:
   1. udział w panelach dyskusyjnych
   1. udział w round-tables
   1. udział w warsztatach biznesowych
  1. Dodatkowo płatne: Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną (250 zł), udział w Turnieju KSB UEK Golf Cup (single ticket – 100 zł; family ticket – 150 zł), wizyty studyjne (zgodnie z cennikiem na stronie internetowej).
 5. W przypadku wyboru pakietu „Standard Ticket” (dostępny dla wszystkich pozostałych osób)
  1. za 750 zł – uczestnik ma dostęp do następujących wydarzeń:
   1. udział w panelach dyskusyjnych
   1. udział w round-tables
   1. udział w warsztatach biznesowych
  1. Dodatkowo płatne: Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną (250 zł), udział w Turnieju KSB UEK Golf Cup (single ticket – 100 zł; family ticket – 150 zł), wizyty studyjne (zgodnie z cennikiem na stronie internetowej).
 6. W przypadku wyboru pakietu „KUE KSB Employee/Współpracownik KSB UEK” (dostępny dla pracowników/współpracowników KSB UEK)
  1. za 0 zł – uczestnik ma dostęp do następujących wydarzeń:
   1. udział w panelach dyskusyjnych
   1. udział w round-tables
  1. Dodatkowo płatne: Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną (250 zł), udział w Turnieju KSB UEK Golf Cup (single ticket – 100 zł; family ticket – 150 zł), wizyty studyjne (zgodnie z cennikiem na stronie internetowej).

§ 5

 1. Koszty przejazdu do  miejsca  Kongresu  oraz  koszty  zakwaterowania związane  z  udziałem w Kongresie uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 
 2. Opłatę rejestracyjną należy wnieść za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej przelewy24 dostępnego na stronie internetowej bądź na konto Fundacji Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: 83 2490 0005 0000 4500 3665 7900
 3. Za pokrycie szkody oraz pozostałych kosztów powstałych z winy Uczestnika nie objętych ceną i nieuregulowanych do dnia zakończenia Kongresu odpowiada Uczestnik, bądź delegująca go firma/instytucja/urząd. W przypadku nie uiszczenia płatności przez Uczestnika, o których mowa w zdaniu pierwszym, Organizator wystawi fakturę i prześle ją na adres wskazany podczas rejestracji online. Uczestnik lub delegująca go firma/instytucja/urząd jest zobowiązany uregulować należności w terminie wskazanym na fakturze. 

IV.  Reklamacje 

§ 6

 1. Wszelkie reklamacje uczestników  Kongresu  wobec  Organizatora  powinny  być  składane  w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora. 
 2. Reklamacje uczestników Kongresu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Kongresu. Wszelkie reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 3. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje w ciągu miesiąca od ich otrzymania.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany części lub całości programu Kongresu, bez obowiązku uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób, w zależności od osobistego uznania Organizatora, bez obowiązku zwrotu części lub całkowitej sumy na jaką opiewa opłata rejestracyjna.
 2. Organizator ma prawo do dokumentowania przebiegu imprezy oraz wykorzystywania nagranych lub utrwalonych materiałów w mediach elektronicznych, prasie, broszurach, ulotkach, itp., a udział uczestnika w Kongresie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wskazane działania, w tym wykorzystanie wizerunku uczestnika. 
 3. Regulamin Kongresu dostępny jest na stronie internetowej www.kongresmba.uek.krakow.pl, w siedzibie Organizatora oraz na recepcji w trakcie trwania Kongresu. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika Kongresu.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału uczestników w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. 
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 r.
Scroll to top